Gallery of MCU 
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ประมวลภาพส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบร,บุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์
BB
ประมวลภาพส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบร,บุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์
ตามที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรม บุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์ให้กับคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ ในหลักสูตรการผลิตสื่อการศึกษาอิเลคทรอนิกส์ มีจำนวนผู้เข้าอบรม ๔๐ รูป/คน

Last changed on 09/01/09. This album contains 26 items.
This album has been viewed 8999 times since 09/01/09.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ผู้แทน มจร  เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม
BB
ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม
เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระครูวินัยธรสุรพัศ ฐานสาโร รก.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริหารการสังคม และนายอุดร เขียวอ่อน หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง “Buddhism in the New Era: Chances and Challenges” ซึ่งจัดโดย Vietname Buddhist Research Institute, Vietname Buddhist University ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

Last changed on 07/24/06. This album contains 60 items.
This album has been viewed 20179 times since 07/24/06.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ศ.เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์
BB
ศ.เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล,รศ.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งเอื้ออำนวยทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง เฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการสังคยนาสื่อ E-Lectronic และ E-Libaryโดยดำเนินการร่วมมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

Last changed on 06/08/06. This album contains 22 items.
This album has been viewed 9106 times since 06/08/06.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญา รุ่น ๕๑
BB
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญา รุ่น ๕๑
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต,มหาบัณฑิต,และดุษฎีบัณฑิต มจร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในปี ๒๕๔๙ มีผู้เข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญามากกว่า ๘๐,๐๐๐ คน

Last changed on 06/08/06. This album contains 66 items.
This album has been viewed 12424 times since 06/07/06.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ประมวลภาพฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
BB
ประมวลภาพฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ม.มจร. ร่วมกับคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดมหาธาตุ จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๘๔ ปี พระราชรัตนโมลี โดยในวันที่ ๒๘ พค ๔๙ มีการอภิปรายเรื่อง พระราชรัตนโมลี กับมจร. โดยมีผู้อภิปรายประกอบด้วย พระเทพโพธิ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา, ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ,นายทองใบ ทองเปาด์ สว.จังหวัดมหาสารคาม,นายแสวง อุดมศรี, นายมนัส พวงลำเจียก ดำเนินรายการโดยพระสุธีวรญาณ

Last changed on 06/07/06. This album contains 54 items.
This album has been viewed 11115 times since 05/28/06.

Powered by Gallery v1 RSS