Gallery of MCU 
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการจัดการศึกษาให้กับคณะสงฆ์
BB
คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการจัดการศึกษาให้กับคณะสงฆ์
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก ปรีชา โรจนเสน ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นหัวหน้า พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการจัดการศึกษาให้กับคณะสงฆ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศาสตราจารย์. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

Last changed on 03/23/07. This album contains 24 items.
This album has been viewed 3639 times since 03/23/07.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: สัมมนาวิชาการเรื่อง"สมานฉันท์:ทางออกของความขัดแย้งในสังคมไทย:
BB
สัมมนาวิชาการเรื่อง"สมานฉันท์:ทางออกของความขัดแย้งในสังคมไทย:
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง"สมานฉันท์:ทางออกของความขัดแย้งในสังคมไทย:วิทยากรประกอบด้วย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ สถาบันพระปกเกล้า พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม และราชบัณฑิต พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) นายโคทม อารียา ประธานที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระธานเปิดการสัมมนา โดยมีนายกิตติ สิงหาบัติและคุณอรอุมา เกษตรพืชผลเป็นพิธีกร

Last changed on 03/23/07. This album contains 61 items.
This album has been viewed 6506 times since 03/23/07.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: สมเด็จพระพุฒาจารย์ประทานพระไตรหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัย
BB
สมเด็จพระพุฒาจารย์ประทานพระไตรหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตาประทานผ้าไตรแก่หัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หน่วยอบรมละ ๑ ไตร จำนวน ๒๖๘ ไตร และตรวจโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Last changed on 03/29/07. This album contains 40 items.
This album has been viewed 4474 times since 03/28/07.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร เร่งงานวิจัย
BB
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร เร่งงานวิจัย
เมื่อวันที่ ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๕๐ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการวิจัยแก่นักวิจัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ กว่า ๑๓๐ โครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษาจำนวน ๒๕ รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

Last changed on 04/05/07. This album contains 11 items.
This album has been viewed 4711 times since 04/05/07.
pixel_trans pixel_trans pixel_trans
TL
Highlight for album: ผู้แทนมหาวิทยาลัยไปประชุมหารือกับ ม.ดองกุก
BB
ผู้แทนมหาวิทยาลัยไปประชุมหารือกับ ม.ดองกุก
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ผ่านมา ผู้แทนมหาวิทยาลัย นำโดยพระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร พร้อมด้วยคณะจำนวน ๗ รูป/คน ได้เดินทางไปประชุมหารือแนวทางในการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่าง มจร กับมหาวิทยาลัยดองกุก เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้

Last changed on 04/21/07. This album contains 56 items.
This album has been viewed 6749 times since 04/21/07.

Powered by Gallery v1 RSS