การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพโสภณ  
TL
Highlight for Album: »Ò°¡¶Ò
BB
Album: ปาฐกถา
Last change: 09/17/05
Contains: 72 items.
Viewed: 7634 times.

TL
Highlight for Album: »ÃЪØÁ͸ԡÒú´ÕâÅ¡à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõÔ
BB
Album: ประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอาราธนาร่วมประชุมและได้ปาฐกถานำ (Kenote Speach) เรื่อง "Moral Dimension of Education for Peace) ในที่ประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มีอธิการบดีและระดับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า ๘๐ ประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า ๑,๐๐๐ คน
Last change: 07/28/06
Contains: 51 items.
Viewed: 9073 times.

TL
Highlight for Album: à»Ô´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ
BB
Album: เปิดนิทรรศการ
Last change: 09/17/05
Contains: 54 items.
Viewed: 5813 times.

Powered by Gallery v1 RSS